Mechanizmy zrozumienia - wernisaż wystawy

Zapra­szamy na wystawę pod­su­mo­wu­jącą warsz­taty edu­ka­cyjno-arty­styczne Anty­de­pre­syjna szkoła pod tytu­łem Mecha­ni­zmy zro­zu­mie­nia. Wer­ni­saż roz­po­cznie się o godzi­nie 16.00 w nie­dzielę 19 czer­wca w Pol­sko-Nie­miec­kim Cen­trum Medycz­nym Brand­med przy ul. Daszyń­skiego 1 w budynku Gale­rii Prima na II pię­trze.

Zapre­zen­to­wane prace są efek­tem pracy mło­dzieży z terenu Słu­bic oraz Frank­furtu, któ­rzy pod okiem arty­sty Grze­gorza Ple­szyń­skiego pró­bo­wali za pośred­nic­twem arty­stycznego środka wyrazu przy­bli­żyć się do odpo­wie­dzi na pyta­nia natury egzy­sten­cjal­nej: kim jeste­śmy, co nas łączy, co nas dzieli.

Efek­tem warsz­ta­tów jest dyp­tyk obra­zów pre­zen­tu­ją­cych efekt pro­cesu arty­stycznego na tle wcze­śniej nanie­sio­nej siatki ulic dwu­mia­sta.

Wystawa składa się z trzech ele­men­tów:

1.Pre­zen­ta­cji dyp­tyku.

2. Insta­la­cji „Oda do rado­ści” Grze­gorza Ple­szyń­skiego, która sta­nowi bodziec do roz­wa­żań na temat Unii Euro­pej­skiej, jej wad, jej zalet widzia­nych oczami mło­dych ludzi, Pola­ków i Niem­ców.

3. Pre­zen­ta­cji obrazu z cyklu „Splą­tane pro­cesy świa­do­mo­ści”, który jest arty­styczną próbą pre­zen­ta­cji pro­ce­sów zacho­dzą­cych w ludz­kich mózgach w ramach mecha­ni­zmu zro­zu­mie­nia.

Celem warsz­ta­tów była inte­gra­cja miesz­kań­ców poprzez uru­cho­mie­nie mecha­ni­zmu zro­zu­mie­nia, sta­nowiącego pod­stawę ist­nie­nia każ­dej wspól­noty. Rozruch owego mecha­ni­zmu umoż­li­wia przej­ście do kolej­nych faz budo­wa­nia inte­gra­cji jakimi są: Tole­ra­ncja, Akc­e­pta­cja i Polu­bie­nie.

Dzia­ła­nie było ele­men­tem skła­do­wym tego­rocz­nej edy­cji Festiwalu Most.

Poniżej garść informacji na temat arty­sty oraz kura­tora wystawy.

PLESZYŃSKI GRZEGORZ

Arty­sta żyje i two­rzy w Ber­li­nie wśród świa­to­wej awan­gardy arty­stycznej. Zwią­zany jest rów­nież z Byd­gosz­czą. Jest Dyrek­to­rem byd­go­skiego oddziału Inter­na­tio­nal Artist’s Museum orga­ni­zu­ją­cego 7. edycję Costruc­tion in Pro­cess w Byd­gosz­czy w 2000 r. Ple­szyń­ski to arty­sta zaan­ga­żo­wany w two­rze­nie i poszu­ki­wa­nie nowych form wyrazu w sztu­kach wizu­al­nych i muzyce.

Jest auto­rem pro­jek­tów o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym i edu­ka­cyj­nym. Są to:

  • Anty­de­pre­syjna Szkoła TYDZIEŃ KOLORÓW pro­wa­dzo­nej od kil­ku­na­stu lat. Anty­de­pre­syjna Szkoła jest autor­skim pro­jektem Grze­gorza Ple­szyń­skiego, z lokal­nej akcji prze­kształ­ciła się w ogól­no­kra­jową, miała rów­nież edy­cje rosyj­skie. Zaist­niała w Niem­czech. Brało w niej udział ok. tysiąca szkół i pla­có­wek oświa­towo-wycho­waw­czych.
  • Anty­de­pre­syjne Mia­sto – pro­jekt reali­zo­wany był przez kilka lat w Chełm­nie i w Byd­gosz­czy.
  • Har­mo­nia Sztuki – Har­mo­nia Świata, pro­jekt wyda­rzeń arty­stycznych w zakła­dach kar­nych.

Jego prace wysta­wiane były w Pol­sce i zagra­nicą m. in. w Austra­lii, Rosji, w Niem­czech, we Wło­szech. w Dani, Bel­gii. Dzia­łal­ność arty­styczna Ple­szyń­skiego została doce­niona przez mini­stra Bog­dana Zdro­jew­skiego. W roku 2013 otrzy­mał sty­pen­dium twór­cze Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego.

Nagrody i wyróżnienia:

  • I nagroda w KONKURSIE MALARSKIM im. Leona Wyczół­kow­skiego (2012),
  • II nagroda w kon­kur­sie POLIGONUM (2013),
  • rezy­den­cja arty­styczna Casula Art Power House SYDNEY Australia (2001),
  • stypendysta i artresident Duissburg (2013).

Więcej informacji: pleszynski.wix.com

Dodatkowe informacje

  • Miejsce: Centrum Medyczne Brandmed
  • Termin: 19.06.2016 / godz. 16.00

Organizatorzy

Partnerzy

Partnerzy

Patroni medialni

     

Organizator

Fundacja EDM+ od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym kraju. Realizujemy koncerty, projekty filmowe, wspieramy również młode talenty muzyczne. WIĘCEJ

Szybki kontakt

Biuro festiwalu MOST
ul. Mickiewicza 18/4
69-100 Słubice
tel. 515 550 399
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bądź na bieżąco

Log In or Register

fb iconLog in with Facebook